Mang hoihlo na mat ciangin

Mang hoihlo

Pasian in mang sungpan in hong hopih hi cih ka theih pankipan mang tawh kisai in awlmawh lohna te ka hih nawn kei hi.
Mang hoih mat ciangin lungkhamna bangmah a omloh hangin mang hoihlo ih mat ciangin lungkhamna lungnop lohna hong neisak hi.
Tua ahih manin
Mang hoihlo man in khua ka phawk ciangin Tonu leh Tapa Jesu phawkin lungsim ka daisak ding hi. Tua khit ciangin Pasian in mang hoihlo te ahoih lamah hong laih sak zo hi cih lametna tawh zing ciang hun mainawt zawh nading tha ka la hi.
Mailam kalsuan na ding tawh kisai mang ka mat ciangin Siangtho Pumpi kiangah pai-in mailam nuntakna a neipa Pasian kiangah huhna ka nget banah Tonu kiangah zong ka lungsim ngaihsutna te ka gen hi.
Mang hoihlo ka mat ciangin midangte kiangah ka gen sangin amasa penin thu ka ngen hi. Mang hoihlo ii nungsang ah hong langpang mite leh dawi gilo ngaihsutna te bangzah in aom zongin Tonu Khi thu ngetna la in ka khin hi. Ka Nu in vai khempeuh ah hong huh hong kem ding hi cih lungnopna tawh ka ihmut kik dong in ka khin hi.
Mang hoihlo te na mat ciangin Tonu phawk inla khi khin in. Lungnopna na ngah kik banah hoih takin nuntak kalsuan nading lametna tha hong dim ding hi.

Add new comment

2 + 2 =