Ki za zo-lo

Ki khop dan ding

Zan khat, Parish Siampi (P.P) khat in a ih mut laitak mang khat nei hi. A mang sungah, Nipi ni khat biakinn sungah aman Pasian thu gen hi. Ahi zongin a lamdang mahmah thu te piang hi. Biak inn sungah nasiatak in aw namkim tawh la a kisak hangin aw them zong gingkhia lo hi. Biakinn kikhawm khempeuh in lawptakin la a sak uh hangin aw khat zong ki za zo lo hi. Siampipa mahmah in zong lawp takin thu a gen hangin them zong ki za zolo in biakinn sung dai khipkhep hi.

Anunung ciangin aw khat ki za hi. Tua aw in numeino khat ii aw hi aa, “A lamdang thupha in mawhnei mi kei hong hon zo hi” cih aw ahi hi. Tua khit ciangin Siampipa khanglo aa, a khanglawh phetin a mang thu Pasian kiangah dong hi. “Bang hangin hi bang mang mangmat ka hi hiam” a cih leh Pasian in “na mang sunga na muh thu in nipi sim in biak inn ah na muh bang dan ahi hi.

Mite in aw namkim tawh la sa in tumging te tum uh hi. Nang zong thu na gen hi. Ahi zongin aw khat zong ki za lo hi. Tua bangin a ki zak lohna a hangin na lungtang tawng uh pan kei na hong lunggulh kei uh hi. A beisa nipi ni in aw khat bek ka za aa, tua aw in numeino khat i aw ahi hi. Numeino nu in a lungsim tawng panin kei hong lunggulh hi” ci-in Pasian in dawng kik hi.

Hi lai a sim u leh nau te, eite khat ciatin zong thu i nget ciangin, i ki khop ciangin Pasian lunggulh in, lungsim takpi tawh thu angen, a kikhawm te i hih zawh nangin hanciam ciat ni.

Add new comment

2 + 13 =