Vietnam gam ah Dominican Siampi khat mawhsutna angaih laitak ki that

Rev. Fr. Joseph Tran Ngoc Thanh (O.P)

Rev. Fr. Joseph Tran Ngoc Thanh (O.P) in Kon Tum khuapi tawh tai (40) a ki gamlatna mun ahi, Dak Mot ah Pasian na asep laitak hi-in (January 29.2022, Sat) ni, nitak lam Missa kipatma mawhsutna angaih laitakin a ki that ahi hi. Siampipa kha ading thungetsak ciatni.

Add new comment

3 + 4 =