St. Pio Biakinn hon pawi, Ayetharyat Saihkhin

St. Pio Biakinn hon pawi

Siadaw Felix makaihna tawh St. Mary Cathedal Parish sunga om, Ayetharyar Saihkhin khua, St. Pio Biakinn kong hon pawi pen 20.4.2022 (Wed) ni-in ki bawl hi. Tua khua ah thuzui inn (7) pha uh hi.

Add new comment

4 + 2 =