Vut siangtho pawini

Topa Jesu a it/ngai Christian thuzuite aa dingin ih itpen ih Topa Jesu ih lunglen lawh hun vuahun hong tung ta hi. Ih Topa'n hong itna bangzah in lian hiam ? Pasian in vantung kumpi hi napi in kumpi tokhum nusia in leitungah hong kum aa azaa neu pen siilaa dinmun hong la hi, tua bek hilo in a nuntakna khempeuh mihing te aa ding in hong zang aa, a tawpna ah a hotkhiat mihing te mah ii bawlsiatna thahna thuakna tawh hotkhiatna hong ngah sak hi.

Mihing te kingaih na sangin Jesu Pasian in Mihing te hong itna lian zaw tham aa, mihing te hong sih pih hi. Hong sihpih mawk hilo aa hong hot na hi, mikhat a sih ciang in itna tawh kithapaih pihin ih kivom hi. Pawi annek khat hong kisap ciangin hong kingen hilo napi-in na khatpeuh tawh ih sim hi, Jesu hong hotkhiatna bang tawh sim ding ih hi hiam? itna tawh hong sihpihna pen sihpih ngamna mah tawh ih thuk ding kilawm hi.

A hi zongin Sihpih ngamlo ih hih manin ama' hong itna ih phawk diakna-in Vuahun sung pumpi kidekna ih zang aa, Vut Siangtho kinuhna tawh Vuahun ih pan hi.

Tua ih kinuh vut bangvut hi aa, bang khiatna tawh kinuh ih hi hiam?

Pasian tel minam masa Israel mite hun lai in mawhna a kisik kik mahmah uh ciang ahi zongin, lungkhamna lianpi a neih uh ciang ahi zong in, a puan balkek in vut kibuak in an tang in thu ngen hi. Tua bangin ahih ciang Pasian in hehpih in a mawhna mai sak hi. Tua amau vut kinuh pen vut mawkmawk hi aa, eite kinuh vut pen kumbeisa singhiang siangtho pawi ni aa, Jesu kumpipa ih pahtawina aa, aki zang Siampi te thupha piak nisuh hiang kihal in thupha piakik in ih kinuh vut Siangtho ahi hi.

A khiat na in Jesu ka kumpipa sihna sungah ka si nuam hi cihna hi. Ama' sihna sungah ih sih khawm leh ama' thawh kikna sungah a tho kik khawm ding i hi hi. Pasian in mihing hong bawl cil in cipha in leitung dim in kizel un ci-in thupha hong piak hi napi'n mawhna ih bawl ciangin nang leivui nasuak kik ding hi, ci-in hamsiatna kammal tawh ong kikhel hi. Tua ahih manin a si ding ih hita hi. Hih ih lei tung pumpi iplah in ih zemsuk zemto zong in nikhat ni ciangin a si veve ding ih hita hi. Tua ahih manin vuahun kipat ni Siampi pa in ih taltang tungah vut siangtho hong nuh kawm in
Mihing aw, kiphawk in, nang leivui na hi aa, leivui na suak kik ding hi hong ci hi. Tua a cih kei leh mawhna kisik kik in lungdamna thu um in hong ci hi. A kammal akibat lian loh hangin acihnopna kibang hi. A si thei mi ih hih manin Pasian deihna bangin nuntak ding hong phawk sak ahi hi.

Mikhat a sih ciang in singlamteh bawlsak in, thunget sakin, la ih sak aa, sihvuina salan la ih sak hi. Ei ih sih ciangin zong a nungta lai ten tua teng mah hong sem ding hi. A gina in hong kibawl sak kei leh en bangmah cih theih omtuan nawnlo hi. Tua ahih ciangin tuni vutsiangtho na kinuh ni-in nang a si-in kibulh in, na sih ni, na kivui ni-in kibulh in. Nang leh nang thu ki ngetsak in. Na ki vui ni ciangin hong ki bawl ding na ut bangin na lungkim zah in nang leh nang kivui in. Ka khialhna pan hong sil siang kiuhkeuh inla kamawhna pan hong siangsak in ci-in nang leh nang Salan la kisak in.

Mary Magdalena in Topa Jesu sathau namtui a buak ni-in Topa Jesu in aman kei hong vui khol hi a cih bangin nang zong vut siangtho kinuhna tawh tuni-in kivui khol in. Na taltang aa vut siangtho kinuh pen Topa Jesu lutung aa sathau namtui na nilh sak luangin ngaih sun in. Na te mei in akat ciangin vut suak hi. A niin teng kang tomin vut pen siangtho hi. Vut lak ah thovai lungno cih te om thei lo hi. Tua mah bangin mawhna niin teng hal tum in a Siangtho nuntakna ih suak sak ding hi. Vut pen al aa, ankung khaicii kung te aading ekleiza a suak mah bangin thupha khaicii po sakin thupha gah ih gah sak ding hi. Vut siangtho tawh ih taltang kinuh in siangthona ih ngah hi. Asia apha ih gamtat na khempeuh ih khuak ii khentat na tawh ih tat ahih manin ih ci ih sa khempeuh taang in ih khuak omna ih taltang tungah vut Siangtho a kinuh hi.

Vut Siangtho kinuh na tawh mawhna teng si sakin a siangtho nuntakna thak khangto sak ni.

Add new comment

1 + 13 =