Topa Jesu Siangtho Lungtang Pawini. (June 9, 2024)

Topa Jesu Siangtho Lungtang pawi -pen bang hun in ki pan in ki bawl hiam?

St. Margaret Mary Alacoque pen piantit gam ah AD-1647 kumin suak in AD_ 1671 kumin the visitation sister gai ah lut hi. Tua hun sung ah thu a nget nget leh Topa Jesu hong ki lang in ka lungtang in leitung mite ki itna mei bang in kuang in, ahih hang in leitung mite in thei lo ahih man in leitung mite na thei sak un ci-in vai khak hi. Ka lungtang pawi zong hong bawl sak un ci-in vai khak lai hi.

Topa Jesu Siangtho lungtang pawi ih cih pen Pa Pasian in mihing te hong itna pen a tapa Topa Jesu lungtang a ki dawt kham na tung tawn in hong lah na ahi hi. Ih lungtang pan in itna ong pai masa in ih lungtang khawl leh ih pumpi zong a si ahi hi. Ahih hangin Pasian ii hong itna pen si ngei lo hi. Topa Jesu in mihing te hong itna pen Siangtho pumpi sungah kimu thei pen hi. Topa Jesu hong itna pen Calvary mual tung singlamteh tungah a lungtang teipi tawh aki sut ciangin si leh tui a luan khiat na pan in ki thei pen hi.

Tua ma in zong Topa Jesu i si leh liam ma te tung tawn in thungetna te leh lungngaihna te aki nei tawntung ahi hi. Ahi zongin Topa Jesu in St. Margaret Mary tung ah aki lah khit ciangin a ma i siangtho lungtang pawi a bawl sak na dingin leitung bup na thei sak in a cih na pan in leitung bup in Siangtho lungtang pawi a bawl ahi hi. Topa Jesu in St. Margaret Mary tungah aki lah lai in leitung mite ka itna mei bangin kuang hi ci-in a lungtang lak hi.Ken leitung mite ka it bangin leitung mi ten kei hong it lo ahih man in leitung mite in kei hong it theih na dingin na thei sak in na ci hi.

By Fr. Isidore Tuang Pau

Add new comment

6 + 5 =