To Thum Pasian khat Pawini. (12 Jun 2022)

To Thum Pasian khat icih pen kua te hiam?
“Tua ahih ciangin note pai unla minam khempeuh kei ma nungzui te na suak sak unla, Pa min, Tapa min leh Kha Siangtho min tawh tui na sawp un.” (Mt 28:19)

Tua ahih manin ei RC pawlpi in To Thum Pasian khat pen um in zahtak I hih manin tuisawp ciang bek in To Thum Pasian khat min a zang bek hi lo-in Sacramentu khempeuh hong ki piak ciangin Pa min, Tapa min, Kha Siangtho min tawh kipan in tawp thungetna ah zong To Thum Pasian khat min mah tawh ki tawp hi.

Tua bek tham lo-in thungetna khempeuh pen Singlamteh ciaptehna bawlin To Thum Pasian khat min ahi, Pa, Tapa, Kha Siangtho min tawh kipan in tua mah tawh ki tawp hi. Dawi hawlkhia leng zong Tothum Pasian min mah tawh ki hawl khia in thupha piakna khempeuh zong To Thum Pasian khat min suangin Singlamteh ciaptehna tawh thupha a ki pia ahi hi.

Tua ahih manin ei RC te pen nang bang biakna na hiam ci-in ki dot kul lo-in an sai ahi zongin, World cup pawi a om ciang ahi zongin Singlamteh ciaptehna bawl ih hih manin ih ki muh ngei loh hangin hi nu/pa RC hi ci-in ki thei hi. Biakna dangte in tua bang in ki theihna lim neilo uh hi. Nikhat in To Thum Pasian khat min tawh Singlamteh ciaptehna a tawm penin (12) vei bang a ki bawl ahi hi. Zingsang thungetna, annek ciang, sun (12), nitak annek ciang leh lup ding ciangin a ki bawl ahi hi.

Hih Singlamteh ciaptehna pen bang hun in ki bawl hiam cih thu, AD-200 hun lai-in Theologian Tertullian in hih bangin na gen ngei hi. Inn pan ka vak ding uh ciangin, ka ciah kik uh ciangin, nasep ka kipat uh ciang leh ka tawp uh ciangin Singlamteh ciaptehna ka bawl uh hi ci hi.

Misiangtho Augustine in zong AD-300 kim in Sacramentu ka bawl sim in Singlamteh ciaptehna tawh ka bawl hi ci hi. Singlamteh ciaptehna ih bawl sial in To Thum Pasian khat om hi cih upna leh phawkna ih lahna ahi hi.

To Thum Pasian khat tungah itna leh upna a khang semsem nangin a za angai mimal khat ciat I biak Pasian in thupha hong pia ta hen.

Add new comment

1 + 0 =