Singlamteh lam zuih na.

the Cross

Way of the Cross (Friday)

Singlamteh Lam zuihna pen mikim in kinei zolo hi. Topa Jesu a um leh a bia te khempeuh in zong neikim zolo uh hi. Topa Jesu a um leh a bia mite bek hilo in a mah tung ah itna a nei te bek in Singlamteh lamzuihna nei zo bek uh hi. 

Lai Siangtho sungah Topa Jesu in  na lamdang a bawl laitak, a nopsak hun laitak in a nung zuimi a tam hangin gimna a thuak ciangin a Nu Tonu Maria leh a mah a it anung zuite bekin itna tawh ama nung na zui uh hi.

Eite khat ciat in zong Topa Jesu it na tawh a ma gim thuakna te phawkin tuhun Vua hun sungin Singlamteh lam zuihna nei ciat ni. Topa Jesu ii a suah na, a gimthuakna, a sih na leh a thawhkikna ih zuih ciang bekin a picing Christian Nuntakna tawh a nungta te ih hi pan ding hi.

By- Fr. Josep Zo Mung

Add new comment

1 + 2 =