Pawlpi Khantohna Ding Phawkna Nipi leh Thu Bulphuh (2020)

“Hih lai-ah kei ka om hi! Kei hong sawl in.” (Isaiah 6:8)

Pope Francis in May 31 Pentecost Sunday ni-in Pawlpi Khantohna Ding Phawkna Nipi Oct.18,2020 aa dingin a thubulphuh “Hih lai-ah kei ka om hi! Kei hong sawl in.” (Isaiah 6:8) cih thu ahi hi. 
“Nungkum October kha aa Pawlpi khantohna ding KHA cih hun sung aa nasepna te leh hanciamnate tungtawn in Pasian tung leh mipite tungah Lungdamna ka ko masa hi” ci-in Pope Francis in hong gen khia hi. Mitampi te in Pawlpi khantohna ding thubulphuh a gen uh ciangin “Note pai unla minam khempeuh keima nungzuite na suaksak unla, Pa, Tapa, Kha Siangtho min tawh na tuisawp un” cih hi pha deuh hi.
Tu kum pen Covid-19 puul natna leh hamsatnate kawmkal ah Pawlpi in Pasian hong itna lungdamna thutang kona sungah “Hih lai-ah kei ka om hi! Kei hong sawl in” cihpen Pasian hong sapna te ih dawn kikna ahi hi. Kua sawl ding ka hi hiam? Cih tawh a thak aa Pasian hong samden ahi hi. Pasian hong sapna pen Pawlpi leh mimal kim tungah hamsat hun aa dingin a hehpihna khat zong ahi hi.
Pawlpi Khantohna Ding Phawkna pawi ih bawlna in thungetna, Pasian thu lungngaihna leh Jesu Pawlpi sungah neih leh lam, sum leh paite mi khempeuhin gupkhiatna a ngah theihna dingin ap theihna in hun manpha khat ahi hi.
Hih Pawlpi Khantohna Ding Phawkna Nipi pen Pope Pius XI in 1926 kum-in hong phuan khia hi. A ngimna bulpi in Catholic thuzuite khempeuhin Pawlpi sungah Pasian na semte aa ding thu ngetsakna leh a maute aa dingin sum leh paaite piak khiatna neih ding phawksakna zong ahi hi.

Add new comment

3 + 9 =