Lup thungetna a thupitzia

A thupi thungetna

“Note pilvang unla hoih takin kikem un. Bang hang hiam cih leh na gal uh ahi dawi mangpa in humpinelkai bangin hawkin a nekding zongin vak kawikawi hi.” (1 Pet 5: 8)
Leitung ah mihing in i pian nak leh ni khat ni teh si ding cih pen emsa hi. Ahi zongin banghun a si dinga, bangci sih ding cih pen kuamah in i thei zokei hi. Pasian in zong i theih ding deihlo hi. Amah in hun a sak ciang leh lem asak ciangin hong la ziau ding hi aa, ei lam pan a kigingkholsa a i om tawntung ding a thupi pen ahi hi.

Khualzin gamvak aa i om ciangin Mawtaw, Meileng, Tembaw, Vanleng te’ tung i tuang hi. Mawtaw a pai ma-in Mawtaw hawlpa, ahih kei leh a nungzuipa in khualzinte kiangah na man nai uh hiam? ci’n dong phot hi. Dong masa lopi-in pum paikhiatpih lo hi. Vanleng tuang leng zong a len ma-in vanleng’ tanute in kawngngak ngak ding hong gen phot hi. Kigingkhol ding cih hong theisak masa a tua khitteh paipan/ lengpan hi.

Ahi zongin i sih ding hun hong tun ciangin kuamah in na man nai hiam? Na kawngngak in, ci-in hong thei kholsak kha lo ding hi. Ut ta leng, ut ta kei leng gin neih loh kal, theihkholh lohpi aa, a pai ding vive i hi hi. Tua ahih manin zingsang i thawh ciang hita leh nitak i lup ciang hita leh i pumpi leh i kha Topa’ tungah ap tawntung ding a thupi mahmah ahi hi. A diakdiakin nitak lup thungetna i neih tawntung ding thupi hi. Bang hang hiam cih leh i ihmut laitak bang mah kiphawklo a, zong kisisuak thei hi.
Nang hong kem vantungmi leh dawite in na kha a deihin na gei pan hong cing gige ahih lam phawk tawntung in.

Tangthu (a piang ngei)
Nidang lai-in Piantit (France) gam khua khatah a lamdang mahmah thu khat piang ngei hi. Tua khua ah thuzui mihau Pasian thu ahahkat mahmah khat om a, nitak a lup ding ciangin Khi sawmnga vei ta khin tawntung hi. Amah pen thuzui picing mahmah khat leh mihau mahmah khat ahih zah khatin ama tungah ze-et na zong khauh mahmah pah hi.
Ni khat ni-in tua thuzui mihaupa in gim kisa pian hi ding hiven. Thu a nget ding a thadah hi. “Thu ka ngetnget zong haivai sa lel ing. Ka neihsa khempeuh ka zon zawh man aa ka neih hilo ahiam? Pasian in van pan a hong khiatsuk lah hi zenzen lo aa, ka zon ka vai zawh man aa ka neih ahi hi, ci-in nidang aa khi sawm nga a nget pen sawmli pan sawm thum, sawm nih cih bangin hong khiam suksuk aa, a tawpna ah Vantung thungetna khatvei leh Ave Maria thungetna thumvei, To Thum Pasian phatna bek hong ngen ta hi.

Tua bangin thanem in a om laitakin a inntual ah Zawngno khat hong lut hi. Thuzui mihaupa in Zawngno a nei kankan taleh muzolo hi. Tua zawngno zual mahmah in mihaupa’ tate tawh kimawlin hong om thei zel hi. A sawtsawt ciangin tua zawngno in mihaupa’ tate lasak khawng hong sakpih thei-in hong pauthei mai ta hi.
Tua ciangin mihaupa in sum ngahna ding lampi khat mu a, “Zawngno pau thei, zawngno lasa thei, a laam thei a mu nuamte ulian khat, naupang khat ciang bangzah cih bangin sum zonna in hong nei hi. Zawngno lasa a en dingin mun tuamtuam, khua tuamtuam panin hong kipai ziahziah ahih manin mihaupa pen anini in a hauhna khang hanhan hi. Zawngno a lup ding ciangin mihaupa’ lupna nuai ta ah lum se hi.

Ni khat tua khua a kem a Siampipa (Parish Priest) in zawngno pauthei, zawngno laam thei cihbang om ngei kei, ci-in zawngno en dingin mihaupa’ inn ah hong pai hi. Zawngno in Siampipa a muhpeuh ciangin lauluain ling gawp a, a omna mihaupa’ lupna nuai ah biikcip hi. Mihaupa in samsam taleh pai nuamnawn vetlo hi.
Tua ciangin Siampipa in, “Nidang in hi bang ahi ngei hiam?” ci’n dong hi. Mihaupa in, “hi bang hi ngeilo hi, Topa aw, nang nong tun a kipan pau nuam nawn vetlo hi,” ci’n dawng hi.

Tua ciangin Siampipa in zawngno kiangah, “Nang zawngno taktak na hih leh na hih loh Topa Jesu min tawh kong dong hi,” ci hi. Zawngno in, “Topa aw, kei pen zawngno taktak ka hi kei hi. Dawi mangpa ka hi hi,” ci’n dawng hi. Tua ciangin Siampipa in tua ahih leh nang hih lai ah bang hih a pai na hiam?” ci-in a dong kik hi. Zawngno in, “Mihaupa in nidangin Pasian thu hahkat mahmah hi. Ahi zongin tu-in ahih leh a upna tawm bek om lai hi. A upna hong bei-in thunget a khawl ni ciangin a kha Hell sungah a paipih dinga, a lupna nuai pan a ngak ka hi hi. Amah in Topa hong hilhsa thungetna leh Ave Maria thungetna thum vei, To Thum Pasian phatna thungetna ngenngen lai ahihman a, a paipih thei nailo bek ka hi hi” ci’n dawng hi.

Tua ciangin Siampipa in, “Tu-in hih inn sungpan paikhia in, cikmah hunin zong lutkik ngeinawnkei in, Topa Jesu min tawh nang kong hawlkhia hi,” a cih khit teh, zawngno tui siangtho a theh leh zawngno in sa salua ahihman in a ot kawmin tai-a, mihaupa’ inn tual a tun ciangin huih lakah mangta hi.

Add new comment

11 + 6 =