Jesu Kumpipa Pawini. (Nove 20.2022)

DAWN UN, JESU’ MIN VANGLIATNA (No. 209)

1. Dawn un Jesu’ min vangliatna,

Vantung mite bok un; Vantung mite bok un,

Kumpi lukhu hong la unla.

Sakkik: Kumpi lian, Kumpi,

Kumpi; Kumpi, Kumpi lianbel pia un.

2. Pasian biak man thahna thuak te’n,

Amah Kumpi pia un; A mah Kumpi pia un,

Jessi’ suanin phatna ngah hen.

3. Teeltuam Israel minam te aw,

Tawmkha na hih hang un; Tawmkha na hih hangn,

Hong tan zo hi, hehpihna tawh.

4. Zentail mi khial te’n zong dan pan,

Hong hot mangngilh kei un; Hong hot mangngilh kei un,

Min phatna a khe ah va nga’n.

5. Hih leitung a minam kim in,

Jesu lian bel sak un; Jesu lian bel sak un,

Liatna khempeuh a ma aa ci’n.

6. Ama misiang honpite tawh,

A khe mai ah bok un; A khe mai ah bok un,

Phat khawm tawntung ni, A mau tawh.

Add new comment

1 + 1 =