က​လေးသာသနာ (၁၂) ပြည့် ​မွေး​​နေ့ Sts. Peter & Paul's Church, Kalaymyo (29.6.2022)

Kalay Diocese Ngahzawh Kum (12) Cin Lungdamkoh Missa Biakpiakna

Kalay Diocese Ngahzawh Kum (12) Cin Lungdamkoh Missa Biakpiakna leh Naupang (150) te Christmas Hanthotna Sanna Pawipi pen Sts. Peter & Paul's Church, Kalaymyo ah (29.6.2022) ni-in ki bawl hi.

Add new comment

8 + 1 =