Lungdamna Laisiangtho Matthew 9:27-31 sungsimna (Dec.2,2022)

 

Matthew 9:27-31, 27. Tua panin Jesu a paikhiat laitakin mittaw mi nih in, “David’ Tapa aw, kote hong hehpih in!” ci-in nakpi-in kiko kawmin a nung a zui uh hi.

28. Tua ciangin inn sungah Jesu lut a, tua mittawte gel in zong a zui uh hi. Amah in, “Hih bangin ahih thei dingin hong um na hi uh hiam?” ci-in amaute a dong hi. Amaute in, “Kong um uh hi, Topa aw,” ci-in a dawng uh hi.

29. Tua ciangin amah in amaute’ mit lawnsak a, “Na upna uh bangin note’ tungah hong piang ta hen,” a ci hi.

30. Tua ciangin amaute in khua a mu kik thei uh hi. Jesu in amaute’ kiangah, “Hih thu kuamah theisak kei un,” ci-in khauhtakin a kham hi.

31. Ahi zongin amaute paikhia uh a, hih thu tua gam sung khempeuh ah a thangsak uh hi.

Hi in Topa' Lungdamna Laisiangtho ahi hi.

Add new comment

1 + 10 =