Lungdamna Laisiangtho Matthew 4:18-22 sung simna (Nov.30.2022)

Matthew 4:18-22, 18. Galilee tuipi gei-ah Jesu a pai laitakin amah in Peter kici Simon le a sanggampa Andrew, unau nihte tuipi sungah ngeen a khuh a mu hi, bang hang hiam cih leh amaute in ngabengte ahi uh hi.

19. Tua ciangin Jesu in amaute’ kiangah, “Ka nung hong zui un; mi a mante kong suaksak ding hi,” a ci hi.

20. Amaute in thakhatin a ngeente uh nusia-in ama nung a zui pah uh hi.

21. Tua panin Jesu a paikhiat laitakin unau dang nih, Zebedee’ tapa, James le a sanggampa John-te in a pa uh Zebedee tawh gunkuang sungah a ngeen uh puaha om a muh ciangin, amah in amaute a sam hi.

22. Amaute in thakhatin a pa uh le a gunkuang uh nusia-in Jesu’ nung a zui uh hi.

Hi in Topa' Lungdamna Laisiangtho ahi hi.

Add new comment

1 + 1 =