Lungdamna Laisiangtho Lk 18;9 -14 sung simna (Oct.23,2022)

Lk 18;9 -14, 9. Amah le amah midikin kingaihsun a, midang khempeuh neu muh-in a simmawh mi pawlkhatte’ kiangah, Jesu in hih thugentehna a genin ah,

10. “Mi nih in thungen dingin biakinnpi ah a pai uh hi. Khat in Pharisee hi a, adang khat pen siahdong ahi hi.

11. Pharisee-pa dingto a, hih bangin thu a ngen hi, ‘Pasian aw, keimah in gutate, mi thuman lote, numei-pasal mawhna a bawl mite tham loin, hih siahdongpa bang hilo ka hih manin nang tungah ka lungdam hi.

12. Keimah in ni sagih lakah ni nih an ka tang hi. Ka ngah khempeuh sawm ah khat ka pia hi,’ ci-in thu a ngen hi.

13. Ahi zong siahdongpa ahih leh, gamlapi-ah dingin vantung lam nangawn ento ngam loin a awm benga, ‘Pasian aw, mawhnei keimah hong hehpih in,’ ci-in thu a ngen hi.

14. Ken kong genin ah, a khatpa’ sangin hih pa in mawh maisakna ngahin diktangsa-in inn ah a ciah hi; bang hang hiam cih leh, amah le amah a kitawisang peuhmah in niam khiatna a thuak ding hi. Amah le amah a kiniamsak peuhmah in tawisangna a ngah ding hi,” a ci hi.

Hi in Topa' Lungdamna Laisiangtho ahi hi.

Add new comment

5 + 0 =