Catholic Nisim Lungdamna Laisiangtho. Zehtan hun Nipi Kaal (4) Na. 13.3.2024(Wed)

John 5:17-30
17. Ahi zong in Jesu in amaute’ kiangah, “Ka Pa in tu dongin na a sem hi; kei zong ka sem hi,” ci-in a dawng kik hi.

18. Tua ahih manin Jesu in Sabbath ni a tan loh tham loin Pasian nangawn ka Pa hi, a cihna hang le Pasian tawh a kikim-a a kikoihna thute’ hangin Jew mite in amah thah ding a hanciam semsem uh hi.

19. Jesu in amaute’ kiangah, “Ken a man takpi kong genin ah, Tapa in ama thu bekin bangmah a hih thei kei hi. Pa’ hihna a muh bangin a hih thei hi. Bang hang hiam cih leh, Pa in a hih bang mahin Tapa in zong a hih hi.

20. Bang hang hiam cih leh, Pa in Tapa it a, a hih na khempeuh Tapa a lak hi. Note in lamdang na sakna dingun hihte’ sanga a lamdang zaw nangawn a lak lai ding hi.

21. Bang hang hiam cih leh Pa in misite a hinkiksak bangin Tapa in zong ama utte a hingsak thei hi.

22. Pa in kuama tungah thu a khen kei hi, ahi zongin thukhenna khempeuh Tapa’ tungah a ap hi.

23. Tua bangin mi khempeuh in Pa a zahtak bangin Tapa a zahtakna ding uh ahi hi. Tapa a zahtak lo mi in Tapa a sawlpa a zahtak lo ahi hi.

24. Ken a man takpi kong genin ah, keima thu za a, kei hong sawlpa a um mi peuhmah in, nuntak tawntungna a ngah hi. Tua mi in thukhenna a thuak kei hi; sihna pan paikhia a, nuntakna ah a tung zo hi.

25. “Ken a man takpi kong genin ah, misite in Pasian’ Tapa aw a zak hun hong tung dinga, tua tham loin tu-in zong hong tung zo hi. Tua aw a zate a nungta ding uh hi.

26. Bang hang hiam cih leh Pa in nuntakna a neih bangin, Tapa in zong nuntakna a neihna dingin thu a pia zo hi.

27. Pa in thukhenna ding thuneihna amah a pia hi. Bang hang hiam cih leh Tapa in Mihing’ Tapa ahi hi.

28. Hih thu lamdang na sa kei un. Bang hang hiam cih leh, han sungah a om khempeuhte in ama aw za uh a, a hong paikhiat hun hong tung ding hi.

29. Gamtat hoih a a gamtate in nuntakna a ngah dingin hong thokik ding uh a; a tatsiate in mawhsakna a thuak dingin hong thokik ding uh hi.

30. “Keimah in ka ut bangin bangmah ka hih thei kei hi. Ka zak bangin thu ka khen hi. Ka thukhenna in thuman thutang ahi hi. Bang hang hiam cih leh, keima deihna ka zui kei a, kei hong sawlpa’ deihna bek ka zui hi.

Hi in Topa' Lungdamna Laisiangtho ahi hi.

Add new comment

12 + 1 =