Catholic Nisim Lungdamna Laisiangtho Mark 1:40-45

Mark 1:40-45, 40. Mi phak khat Jesu’ kiangah pai a, a mai-ah khukdinin, “Topa aw, ut peuh lecin, nong siangsak thei ding hi,” ci-in a thum hi. 41. Jesu in hehpihhuaisa-in a khut zanin tua pa lawng a, “Ka ut hi, na siangtho in!” a ci hi. 42. Tua khit phetin phaknatna in ama tung pan paikhia a, a siang pah hi. 43. Jesu in tua pan amah paikhiasak a, 44. “Hih thu kuama’ kiangah gen peuhmah kei in. Ahi zongin siampipa’ kiangah pai inla, va kilak in. Amaute in a theihna dingin Moses’ thupiakna om bangin biakapna na pia in,” ci-in khauhtakin a sawl hi. 45. Ahi zongin tua pa paikhia-in, suaktatakin tangko a, tua thu a kizelsak hi, tua ahih manin khuapi sungah Jesu a kilangin lut thei nawn lo a, khua pualam ah a om hi. Tua hi napi-in mun khempeuh panin mihonte ama kiangah hong pai uh hi. Hih in Topa' Lungdamna Laisiangtho ahi hi.

Add new comment

6 + 12 =