Catholic Nisim Lungdamna Laisiangtho. Hun Nautang Nipi Kaal (33) Na. )Lk 19; 1-10 ( Nov 21. 2022 ).

Catholic Nisim Lungdamna Laisiangtho.
Hun Nautang Nipi Kaal (33) Na.
Lk 19; 1-10
Nov 21. 2022

1. Jericho khuapi ah Jesu lut a, khua sung nawkin a paisuak hi.
2. Tua lai-ah Zacchaeus kici mi khat a om hi. Amah siahdongte’ makai khat hi a, mihau khat zong ahi hi.
3. Amah in Jesu kua ahi hiam, cih muh ding a hanciam hi. Ahi zongin amah a tun tom ahih manin, mihonpite’ hangin mu thei lo hi.
4. Tua ahih manin amah na matai a, theithek kung khat tungah a na kah hi, bang hang hiam cih leh Jesu in tua lai tawnin pai ding ahih man ahi hi.
5. Jesu in tua mun a tun ciangin amah en to a, “Zacchaeus aw, a manlangin hong kumsuk in; bang hang hiam cih leh tuni-in na inn ah kong taam ding hi,” a ci hi.
6. Tua ahih manin Zacchaeus kum mengmeng a, lungdam takin Topa a muak hi.
7. Tua thu mipite in a muh uh ciangin, “Amah mawhneipa’ inn sungah zin a tung hi,” ci-in a zahko uh hi.
8. Zacchaeus dinga Jesu’ kiangah, “Topa aw, en in, ka neihsa a lang mizawngte ka pia hi. Mi khatpeuh khemin ama neihsa ka laksak leh a zah li-in ka lohkik hi,” a ci hi.
9. Tua ciangin Jesu in ama kiangah, “Tuni-in hih inn sungah hotkhiatna a tung hi, bang hang hiam cih leh amah zong Abraham’ tapa khat ahi hi.
10. Bang hang hiam cih leh, Mihing’ Tapa in a mangsate zong ding le honkhia dinga hong pai ahi hi,” a ci hi.
Hih in Topa lungdamna Laisiantho ahi hi.
Christu Topa aw na tungah phatna omta hen.

Add new comment

3 + 9 =