Catholic Nisim Lungdamna Laisiangtho. Hun Nautaang Nipi Kaal (2) Ni. 15.1.2023(Sun)

John 1:29-34
29. A zing ciangin John in ama kiangah Jesu hong pai a muh ciangin, “Leitung’ mawhna a lakhia Pasian’ Tuuno! En un!

30. Kei ka om ma-in om khin a, kei’ sangin a lianzaw ka nungah hong pai ding hi, ci-a ka genpa in hih pa ahi hi.

31. Keimah in amah ka thei kei hi. Ahi zongin Israel mite’ tunga amah a kipulaakna dingin keimah in tui tawh a tuisawp ka hi hi,” a ci hi.

32. Tua banah John in teci pang a, “Vantung panin vakhu bangin Kha Siangtho hong kumsuk a, ama tungah a tuang ka mu hi.

33. Tua pa ka thei kei hi. Ahi zongin tui tawh a tuisawp dingin kei hong sawlpa in, ‘Mi khat tungah Kha Siangtho hong kumsukin a khawl na muh leh tua pa in Kha Siangtho tawh hong tuisawp dingpa ahi hi,’ ci-in thu hong pia hi.

34. Keimah in ka mu khin ta a, hih pa in Pasian’ Tapa ahi hi, ci-in teci ka pang hi,” ci-in a gen hi.

Hi in Topa' Lungdamna Laisiangtho ahi hi.

Add new comment

2 + 0 =