Misiangtho Isidore Pawini. (May – 15)

Misiangtho Isidore

Misiangtho Isidore in Spain gam, Madrid khua ah 1070 kumin suak hi. Amau innkuan pen nuntak haksa ahih manin Isidore in a neu tung panin lo khawh nasep sem hi. A kum a cin ciangin a mel hoih mahmah nungak khat tawh kiteeng hi. Ahi zongin a ta cil pen in nusia pah hi. Tua zawh ciangin a nupa un si leh sa deihna te kep cing ding leh siangtho takin om ding ki thukim uh hi.
Isidore in zingsang simin biakinn ah pai-in thungen den hi. Lo sungah lo a khawh kawmin thungen den hi. Ama hun awng ni te zong Biakinn ah pai in thungetna te tawh bei sak hi. Khatvei a naseppih te in Isidore ii thunget hanciam na in nasepna nawngkaai sak hi ci-in mawhsak uh hi. Tua mawhsakna man leh manlo a theih nading in lo nei pa in Isidore en sim hi.
Tua ciangin Isidore in nasep a zekaai takpi na thu lo neipa in mu hi. Ahi zongin vantungmi tampi te in Isidore nasep a huhna uh zong lo neipa in mu hi.
Isidore in mizawngte tungah hehpihin cingh mah mah a, amah mahin ahihleh tua mizawngte apiak val, a cian teng tawh ki lungkim sak den hi. Tuuk sung nikhat, Isidore in mangbuh gawi dingin mangbuh hum ip khat pua in a pai laitak, lampi singkung tungah vasa tampi a om mu hi. Tua ciangin amah’n a buh ip hong in a buh hum ip lang pen tua vasa te nek dingin pia hi. Apai nading mun a tun ciangin a ip sungah buh kiam tuam lo-in, a dim in om bek thamlo, nidang sangin a tamzaw ngah hi. Isidore in 1130 kumin si hi. Tua hun pankipan ama thungetsakna hangin vangliatna tampi te piang hi.
Misiangtho Isidore pen lokho te ahuh Misiangtho in ki ciamteh hi.
Misiangtho Isidore aw…kote adingin thu hong ngetsak in.

Add new comment

2 + 14 =