Misiangtho Hilary

St. Hilary

Kumzalom 4 hun sungin aminthang mahmah ahi, Misiangtho Hilary in 315 kumin, Piantit gamah suak hi. Amah in milim bia innkuan sungpan khangkhia in kum (30) aphak ciangin milim biakna ii hoihlohna thu te mu in, na khempeuh apiangsak Pasian khat bek a om na thu thei-in um hi. Tua khit ciangin Christian Laisiangtho ah thuman thutak a muh ciangin kikhel in tuisawpna sang hi.
Mite in amah Pioteirs Siadaw dingin teel uh hi. Tua bangin mipite teelna sang nuam lo-in pelh ding a hanciam hangin ama kiniamkhiatna in Siadaw dingin ki lawm hi ci-in mipite upna khangsak semsem hi. 353 kum, Siadaw a suah khit ciangin a zi tawh ki ho dan, om dan hoih takin ki kem uh hi. Hilary in “Topa Jesu in Pasian hi lo hi” cih thu langpangin Topa Jesu ii Pasian ahihna thu hanciam takin dalin gen hi.
Tua bangin “Topa Jesu in Pasian hi lo” cih thu alangpangna hangin Roma kumpipa Constantius in 356 kumin Hilary mawhna dan pia in agam sung uh pan hawlkhia hi. Tua hun sungin amah in To Thum Pasian khat tawh kisai laibu gelh hi. 361 kumin Poitiers ah ciah kik in asih kum ahi, 367 kum dongin Catholic Pawlpi upna dal in kem cing hi. Hilary in nunnem in mi khempeuh tawh hoih takin a kithuah theih hangin Pawlpi a langpang mite ahih leh a tawntungin langpang den hi.

Add new comment

1 + 0 =