Nunna Gunkuang (Raymond Khampu)

Nu leh Pa U te naute in, ei mihing te pen khualzin mite ihi a, eite hong bawl hong piang sak pa Pasian kiang pan, hi leitungah, khual a zin mihing te ihi hi. Tua hih manin, khual zin pa khat, a khual zin na pan a ciah ding teh, a ciah ding hun a tun teh, ki thawi in, a sum tha lawh ann tha lawh leh, a lam saap ding hi taleh, lampi ah a nek a dawn ding kai khawm in ding khia a aciah kul hi. Tua mah bang in ei zong khual a zin mite ihih manin, a hun a cin teh, a neu a lian in, a ciah baih tawh leitung aluah a ngak ding kua mah om lo a, I vek in I khual zin na pan a pai pai mah ihiam, a tutu a ih mumu I hiam, koi lam zuan a, a pai ka hiam cih ei leh ei kisit tel dih ni.
Nu leh Pa u te nau te I nute sungpan I suak cil in, bangmah theilo in I kap leekleek a, I nu I pa ten huih vot na ngawng hong thuak sak lo in puan tawh hong tuam in itna tawh hong pat tah man in, sang kah thei in, pil na I zong thei hi. Tua hun hong tun teh inu ipa ten, hong kem hong huai nawn lo in ei leh ei, I nuntakna ding I khua sak nading nasem in tha san in I buai mahmah hi. Tua hi leh den a a gen khual zin mi I hih teh, koi teng tung ta na hiam, hi leitung pan I ciah teh Pa Pasian kiang I zuat na ki kal ah sihna tuilipi in hong hal hi. Tua sihna tuili koi ci kan tan zawh ding koi ci pai ding cih I lung ngaih kul hi.
Khat vei lai in ah kawl khua khat ah, lawmta a ki thu tuakmahmah om a hi ve, a lawmta un ki thu tuak lua ahih ciang a, ရှင်ပြု , khat peuh , misi khat peuh a om leh a pai ciatciat, tua leh a mau khua pan gungal khuapi khat ah pawi lianpi bawl ding cih thu za ahih cianga, anih un a gun kuang tawh hong pai, khua neu khawl mun nuam khat a tun ciang a khat pa in, “ Hai hih khawl mun nuam ah khawl phot ni, en ve nai 5:00 sat pan hi ven nai 6:00 khawng in tung leng hoih bek tak ding a cih leh a lawmpan khawl leng ahi ve, na zun kuang khet phin la in la, gun kuang khin pah le cin, alawmpa zong lui nawl lam neh sak in khet phim khen in gung kuang uh khau tawh khin a anih uh a khawl mun nuam ah hong kah to.
Tua khawl mun nuam ah nek theih dawn theih nam kim na om a hih cianga, khat pa’n lawm bang ne ding I hia leh a cih leh tudong thei nai lo maw, zu mah I dawn ke maw ahi ve a mang ngilh pak ning e ci-in, zu thawl lalng vai khak pah, anih uh a tua zu hong dawn, tua leh saina sem nun’ “Oi Kapa neu hi lo na maw, no mangal ah pawi sim ding maw acih leh he a sim ding aci pong, Hiah ngasakan keu tawh na meh vou ci-in tua numei no nun nga keu kuang khat hong lui phei ka lai sai hi thu pha mawh loh ici-in khat pan koi nau thawl khat hong pia lai vet o laklawh peuh mah ci, thawl khat leh a lang hong bei ziau “hai’’ I nga keu om lai thawl khat lalai ni cin la leuleu tuabang a ki ho nuam a hong ki ho ho uh leh khua hong mui ta,oi khua mui koi na na dawn meng meng oi pai ni ci-in a zu dawn khat suah in zu sai pan hong pai khia, a gun kuang tung ah hong tung gun kuang hot na tawh am pil pial kawm a hot ziahziah, lui dung gun dung teng ah dum de te te ziahziah, lawmte te nih zong gun kuang hot ziahziah gun gal tung thei mahmah lo, zingsang khuavak ding a ak hong khuangta, asawt lo a, khua hong vak takpi, akim a paam a et uh leh a zan nitak a azu nek na mun khawl mun nuam sai mai lui sungah aom lai ahih lam uh thei,bang hang tua mun ah om lai hiam cih leh a gun kuang khet phim tunga, a khih uh sut mang ngilh, bang zah ta in a gun kuang a hothot zong a let mat khat zong ki khin vet lo.
Nu leh Pa u te naute, tuni in I nuntak na gun kuang sit tel dih ni, Mawh na namkim khau hual pi tawh hong ki khin a hiam, en tel sitset in tua khau te sut ma s ani, suah khia masa ni, mi pawl khat Topa Jesu ka gunpa hong tan khia pa hi ka mawh sa te leh ka mawh kik ding khempeuh zong hong mai sak zo Haleluia cin tawn dian in Liim in lam ziahziah hi. Tua bang mite upna ahih mah diam, Topa Jesu hong om tak pi leh a lam ngam tam a liim ngam diam hi bang mite pen a pai khial mite a hi hi.
Tua ahih man in ei nuntak na gun kuang neu tawh tua sih na tuipi vanawk in vakan tan sawm leng tui tui lipi sung ah I tum ding a, tawn tung zawt mun Hell gam tung ding hi hang. Tua ahhih man in Topa Jesu in, kei mah in lampi hing thuman thu tak leh nuntak na ka hi ci-in lam hong lak in tua sih na tuili pi a kantan na ding amuan huai mahmah tembawpi ahi a pawlpi hong ki leh ih nakhau te sut khia in Topa tembaw pi zuan ni, tua tembaw pi sung ah lut in ki ap ni tua hi leh leitung nuntak na tom no sung ah ih tung nuam in I ma vang ding a, sih na tuipi gal I tun ciang in Zion kham khua pi I luah ding hi.

Add new comment

1 + 1 =