Pasian ii hong itna.

1. Pasian ii, mawhna dan hong piak ding thu sang, Pasian ii hong itna thute, mite tung ah hitaleh nata te tung ah hilh masa in.

2. Hell thu sang, Vanggam thu hilh zaw in.

3. Lau nading thu sang, nop na ngah nading thu hilh in.

4. LST sim ding i sawl bang in, tua LST tawh a ki tuak a, anuntak pih ding thupi hi cih zong hilh lai in.

5. Pasian i up na hang in, leitung ah, i deihna khempeuh ki ngah thei hi cih thu bek hilh lo in, Pasian min hang in, leitung ah gentheihna, lungkhamna, damlohna, zawngna, buaina te zong ki thuak thei hi cih zong hilh in.

6. Lungnop na hun ciang bek hi lo-in, lungkham hun ciang zong Pasian kiang ah azuan thei te asuak zawh nading thu hilh in.

7. Pasian in kei bek hong it, hong ngai hi, ko inn kuan ading hoih phadeuh hi, cih lungsim a neih ding sang un, Pasian pen mi khempeuh hong it pa hi cih hilh zaw ding, Pasian in mite tung ah deidan na lungsim nei lo hi cih thu zong hilh ding ki sam hi.

8. Mite tung ah, Lungkham sak na thu a taangko ding hi lo a, Pasian i Lungdam na thu taangko ding te i hi hi cih thu hilh den in. 

Add new comment

2 + 15 =