Silver Jubilee of Rev. Fr. John Tual Khan Suum Priestly Ordination (24.3.2023)

Rev. Fr. John Tual Suum (P.P & V.F of Khampat Zone) ii Siampi suahzawh kum (25) cinna Silver Jubilee

Rev. Fr. John Tual Suum (P.P & V.F of Khampat Zone) ii Siampi suahzawh kum (25) cinna Silver Jubilee pawipi pen Rev. Fr. John Zo Khan Mung (P.P & V.F of Saizang) makaihna tawh Saizang Khua ah March 24 ni-in nasia takin kibawl hi.
Missa Biakpiakna pen Kalay Diocese hongcing hongkem Bishop Felix Lian Khen Thang in makaihin tua sungah Siampi (20), Deacon (1) leh thuzuimi tulval kihel thei hi.
Pawisim mi pen mundang pan Siampite, Nungak Siangtho te leh Thuhilhsia te bek zantam in pai-in tua lo thuzui te pen a kinileh bekin pai uh hi.
Nitak hunin Jubilee lapa Rev. Fr. John Suum pahtawina Lenkopna nasia in kibawlin tua sungah Rev. Fr. Damian Zam Sian Dal in Pasian thu tawh kha-an vakna "A picing Christian Nuntakzia" cih thulu tawh hong nei hi.
Rev. Fr. John Tual Suum in "Pa Pasian tung leh Jubilee Pawi aa hongpai, a hong buaipih agim atawl mite khempeuh tungah ka lungdam mahmah hi" "Lungdam cih khitteh avekpi-in a huamkim, a kicing hipah hi, ka behlapna ding thei nawn keng" ci-in a lungdamna thu tomlek takin mipi maiah gen khia hi.
Jubilee Mualsuang tungah Rev. Fr. John Tual Khan Suum Siampi a suahna leh RCM Pawlpi tun zawh (Golden Jubilee) Pawipi Saizang leitang tungah akibawl na hangin Saizang Khua ah thupha a thuap thuap in gah hi ci-in ki gelh ahih manin Jubilee Pawi bawlna ii a thupitna te zong mipi-in ki tel sem sem hi.
By Fr. Joseph Zo Mung

Add new comment

14 + 5 =