Preparation for Synod of Bishops, Diocese Level Diocese Level at Diocese Pastoral Centre, Kalaymyo.

Synod of Bishops aa ding thu kikupna

Siadawpa makaihna tawh Synod of Bishops aa ding tuni Siadaw huangah Siadawpa, Siampite leh Diocese sung pan mun leh sapna a ngah teng tawh tuni zingsang nai (8:00) pan ki pan in ki bawl hi. Khasiangtho makaihna tawh siangtho tak leh picing tak in a ki bawl zawh nang thungetna tawh ma pangkhawm ciat ni.

Add new comment

4 + 5 =