Monthly Recollection of Priests of Kalay Zone (11.11.2023)

Monthly Recollection of Priests of Kalay Zone

Kalay Zone aa om Siampite Pasian thu Lungngaihna pen a ngeina mah bangin Siadawhuang ah (11.11.2023) ni zingsang nai (9:00am) in ki pan hi.
Pasian thu lungngaihna pen Rev. Fr. Mark Khai Khan Dal (Assistant P.P of St. Mary Cathedral) in hong makaih hi.
A mah in Mi khatpeuh a dangtak leh kei kiangah hong pai-in dawn ta hen. Lai Siangtho gensa bangin, kei hong um mi peuhmah ama lungtang panin nuntakna guntui a luang ding hi, (Jn 7:37-38) cih Laisiangtho bulphuh in Siampi te pen a dangtak te tui a pia ding a hihna thu hilhcian na nei hi.
Tua sungah a mah in Siampi suahna (Vocation) pen ei lam panin Siampi ih suah nopna tawh ih ki piakkhiat na leh ih ki piakkhiat na pen Pasian in a hong sanna cih bangin nam nih in kikhen hi ci-in gen hi.
Tua ban ah Siampi suah nopna lungsim zong nam nih om thei hi. Khatna ah Siampi suak limlim ding cih ngaihsutna leh nihna ah Siampi nasep sep nop manin Siampi suahnopna lungsim nei cih bangin namnih om thei hi cih thu gen hi.
Tua te nih a ki lam danna pen Siampi a suak nuam limlim te in a suah khit uh teh lungkim pahin bang mah sep ding ngaih sun nawnlo in a ut bangun om thei ziau uh hi ci-in gen hi.
Tua khitteh Siampi nasep a sep nop manin Siampi a suak te a hih uh leh Siampi a suah khit uh ciangin zong sep ding vaipuak te lawptak in sem in bang sem lai ding cih ngaihsun in Pawlpi khantoh na dingin (Future Plan) zong bawl thei uh hi ci-in gen hi.
Tua banah Siampi suahma leh suah khit a ki lamdan na pen "Sangnaupang Seminarian hun sung teng pen Sang panin Time Table tawh limtak in hong ki-uk a hih manin sep ding teng hoih tak in kisem thei hi mah ta leh Siampi suah khit ciangin ei leh ei ki-uk in time table zong ei bawl a hih manin bangsem ding cih ngaihsun nawnlo ei ut bang tek in ki om mawk thei hi" ci-in Siampi suah khit ciangin ih tuah khak hamsatna te hong gen hi.
A tawpna ah "Topa Jesu ii vaikhak mah bangin Siampite ii na sep a hi kha thu sungah a gilkial te an pia in a dang tak te tui ih piak den zawh nang hanciam ciat ni" ci-in thapiakna hong nei hi.
Hih Pasian thu lungngaihna hun sungin vai tuam tuam tawh Siampi (2) hong ki hel thei lo in tua lo teng kihel kim thei a hih manun lungdam huai mah mah hi.

Add new comment

8 + 2 =