Monthly Recollection of Diocesan Staffs at Diocesan Pastoral Centre, Kalaymyo (3.3.2023)

Monthly Recollection of Diocesan Staffs at Diocesan Pastoral Centre, Kalaymyo

Kha simin kha bei kuan nipi kaal (4) na ta-in a kibawl Kalay Diocesan Centre aa Zum nasem teng ii Pasianthu lungngaihna pen tuni-in Kawlpi Siadaw huangah nuamtak in kibawl hi.
Pasian thu tawh kha-an vak na pen Rev. Fr. Joseph Lal Vum Thawng in hong makaih in tua khitteh mawhsutna, Pasian thu lungngaihna leh thungetna te a ngeina mah bangin kibawlin Vua hun sung ahih manin Singlamteh lam zuihna zong ki nei hi.
A tawpna ah Biakpiakna leh sun-an nekna tawh hun te ki man siang hi.
Tuni Missa Biakpiakna sungah Siampi nih kihel thei uh hi.

Add new comment

4 + 6 =