INTERNATIONAL Day of Peace , Sep. 21, 2020

 Kumsim in Sep.21 ni pen 'Leitung Bup Kilemna' ni ci-in ki ciamteh hi. Kilemna ih cih pen mihing khempeuh, gam khenpeuh te ii lunggulh mahmah khat ahi hi. Hih kilemna ni cihpen 1981 kum in UN kipawlna pan in a hongki phuan khia ahi hi. Kumpi thu neiten' kumsim in a neih denuh ki muhkhopna ni zong ahi hi. Hih ki muh khopna ii a giimna bulpi in Leitung bupah kilemna leh ki lawmtatna a pian theihna ding lunggulhna ahi hi. Ki thutuahna leh kilem nate a kip semsem na ding lunggulhna zong ahi hi. Kum 2002 kum aa kipan in September-21 ni pen "International Day of Peace" Leitung Bupah Kilemna Ni cih bek tham lo-in gaal kikapna leh gaal kido nate nai 24 sung khawlna ni ci-in hong ciamteh uh hi. "Peace" ih cih in Ki lemna, Lungnopna, Ki-itna cih te ahi hi. Lai Siangtho sungah Jesu in Lungnopna hongpiakna thu pen, John 14:27 "Lungnopna note kong nusiat hi; keima lungnopna note kong pia hi. Leitung mite’ piak bangin keimah in note kong pia kei hi. Note na lungkham kei unla, na lau kei un." Ki lemna ih cih pen Pasian kiang bekah a omna thu Isaiah 9:6 "Bang hang hiam cih leh eite’ aadingin naungek khat hong suak a, tapa khat hong kipia hi; a liangko tungah ukna om dinga, a min, “Lamdang, Thulakpa, Vanglian Pasian, Tawntungpa, Kilemna Kumpipa’ Tapa,” kici ding hi." A Lian bel Siampi Pa Pope Francis in, " “Kilem nading bawlin, Kilemna a piangsak leh a etteh taak kilemna bulpi-in om ding hi hang. Leitungah kilemna ih kisam hi," ci-in honggen khia hi. Ki-itna in kilemna hongpiangsak in, kilemna leh ki-itna in Pasian tate hong suaksak hi. Tua ahih man in ih innkuan sung, ih khuasung, ih pawlsung leh Leitung bup-pi-ah kilemna leh lungnopna thupha hongtun nading thungen in Pasian kiangah ki-ap ciat ni.

By Anthony Piang

#KalayDiocese, #RVATedimchinservice, #RVA, #InternationalDayofPeace,

Add new comment

3 + 8 =