The Holy Innocents (Dec 28, 2021)

A siangtho naupangno te pawi

Tuni Phai, Siangtho Lungtang Biakinn thak sung ah Bishop Felix Makaihna tawh Pasian Nasem Naupangte Pawi noptak in ki bawl thei hi.

Missa Biakpiakna hun sungin Christmas Hanthotna a Sang naupang (55) pha in thangah huai mah mah hi.

Missa Biakpiakna a man ciangin inntek Siampipa Fr. Damian Dal leh Deacon Francis Khai Lun vaihawm siam na tawh Siadawpa Birthday leh Christmas muakna in Naupangte in la dawng nih sa in tua khitteh Upa te in letsong piakna nei uh hi.

Sun an nek khit ciangin zong Deacon pa leh Khangnote makaihna tawh Naupangte lenkhopna leh kimawl pih na om in Naupangte Pawi pen Phai, Siangtho Lungtang Biakinn ah picing takin ki bawl thei a hih manin ih Biak Topa Pasian tungah lungdam hang.

Add new comment

11 + 2 =