Congratulations! Deacon Bosco & Deacon Simon (the first two Zomi Deacons in the Society of Jesuit )

Deacon suah pawi

Zogam sak lam Saizang Khua aa teng Tg. Bosco Dim Khawl Thang leh Dalkhai Khua aa teng Tg. Simon Kam Sian Muan te in (Oct 16, 2021) ni-in Philippines Gam, Manila Khuapi ah Deacon Suahna za ngah a hih manin ih Biak Topa Pasian tungah lungdam ih ko hi.
Pasian nasem Siampite sung pan Diocesan Priest leh Religious Priest cih bangin namnih om in amau tenih pen Religious Siampi te sung pan Society of Jesuit cih kipawlna pan ahi uh hi. Hih Society of Jesuit kipawlna ah ei Zomite sung pan Deacon a suak omngeinailo in amau tenih pen amasa hi pah uh hi. Siampi a suahzawh nangun zong thu ngetsak ciat ni.
Hih Deacon Suah Pawi ah Deacon a suak (Myanmar Pan -Zomi )-2, Korea pan- 4, Vietnam pan-3, Africa gam pan -3, Thailand pan 1, East Timor pan -1 leh Philippines pan -3 cih bangin vekpi gawm Deacon (17) pha a hih manin thangah huai mahmah leh Leitungbup aa om Catholic Pawlpi aa dingin zong kipak (angtan) huai mahmah hi.
Amaute in a maban ciatuh ah buaina hamsatna om lo in matutna, gualzawbna a ngah nangun thu ngetsak ciat ni.

Add new comment

1 + 9 =