Bishop Felix Tintan Piakna

Bishop Felix in St. Theresa Nungak Siangtho te Tintan apiakna

Kalay Diocese hong cing hong kem Bishop Felix in (Oct 18, 2021) ni-in St. Theresa Nungngak Siangtho te sung pan tu kum in khantawn kiciamna a la ding Nungak Siangtho (9) te tungah Pasian thuhilhna nei hi.
Hih St. Theresa Nungak Siangtho te in pen Puantual a ngah khituh a tawm pen kum (7) a cin ciangin (Perpetual Vows) ci-in Khantawnin Pasian na sem ning ci-in kiciamna bawl thei pan uh hi.
Puantual a ngah khituh ciangin kum khat khit kum khat ngaihsun toto in kum (7) a cin ma-in a lungkia te zong tawp kik thei uh hi. Kum (7) a cin ciangin zong Khantawn kiciam ding khensatna a neizo paklo te aa ding ngaihsut hun pen kum (1/2) kim bang pia thei lai uh hi. A hi zongin puantual ngahzawh kum (9) dong bang a cin khitciang Khantawn ki ciam na a bawl gamlo a om khak leh tua te pen innlam ah ki ciahsak kik hi.
Hih khantawn kiciamna a bawlsawm Nungak Siangthote aa ding thu ngetsak ciat ni.

Add new comment

16 + 3 =