A(13)Veina Tuithang Parish Khangno Pawi ( 20-25, 2022 )

Tuithang Parish Khangno Pawi , Thalmual Khua aa a paiteng Group Photo

Tuithang Parish acing akem Rev. Fr. John Lian Cin Pau vaihawm siamna tawh A (13) Veina Tuithang Parish Khangnote Pasian thu sinna pen Thalmual Khualui ah nuamtakin ki bawl hi.

Tua sungah April 20 ni zintung in Pasian thusinna pen 21,22,23 nidong ni thum sung ki nei hi. Pasian thu sinna ah 1. Fr. John Paupi in Gupkhiatna ki taan thei maw taan theilo 2. Fr. Philip En Mang in (How to be Happy) Bangci Bangin Lungnopna Ngah thei Ding, 3. Fr. Joseph Zo Mung in (Youth Development & Social Communication) Khangnote Khantohna Ding leh Midangte tawh Kizopzia Ding thu 4. Sia John Vung Khan Kap in Music tawh Kisai leh 5.Sia Joseph Cin Tul Kim in Singlamteh Kang tawh kisai thu te hilhin ni khatin hun (5) sung ta thusin na ki nei hi. Sun hun sungin Fr. Titus Khanno in cina ven in thungetsak na nei hi.

Nitak simin Lenkhopna hun ki nei in tua sungah Tintan khah Khangnote tung pan La kidemna, Limlah tuam tuam kidam na te a om banah Siampite in Pasian thu tangkona nei uh hi.

(32.4.22) ni zingsang in Tonu Suangbuk thak thupha piak na Pawi leh Pu Ignatius Mang Do Nang ii (RCM) sungah Tuisawpna a ngah zawh kum (70) cinna Diamond Jubilee Pawi Missa Biakpiakna Picing takin ki bawl hi.

Tintan kah Khangno mi (308), Siampite (5), Sister (3), Thuhilhsia (15) pha in Khangnote Khua (15) pan hong pai uh hi. Thalmual Khua lui ah Khuazangin inn (100) pha dektak uh ci hi.

Tintan kah Khangnote pen a tamzaw tan (9,10) kim pawl hi-in tei thei mahmah bek thamlo in thumang in kidem na te ah zong lawptak in sem kim uh a hih manun pawi en mipite in tha ngah mahmah uh hi.

Hih Pawi hun sungin Lia Maria Niang Lawh Nuam in Saturday nitak solo a sak khit ciang in a tut mun ah a tut kawmin hong tuk a hih manin a lawmte in zinbuk ah tawi-in tua pan in Zato Syama te zong sam in, a bawl bawl uh hang hong nakkik nawnlo a hih manin leitung thu tawh en leng dahna lianpi khat a hong piang hi-in eite a dingin thu lamdang khat hong suak hi.

A hi zongin a ma hong nusiatna hang tawh lenkhopna te nawngkai tuam tuan lo hi. Bang hang hiam cih leh amah pen nai (8:30) in pawi sung pan kituah khia in tua pan Fr. Philip En Mang in na zui pahin Sathau Siangtho na nuh hi. Tua khit ciangin Siampite a banban in hong ki sam khia in nai (9:00 pm) hunin a hong nusia taktak a hih na thu Zato Syama nu leh Siampite in kipsak uh hi. Tua panin Siampi thum in Siluang thupha piakna, ama kha aa ding thungetsak na te nei-in tua kawmin Siampi khat in Silung puak nang Mawtaw khuasung mite tawh van khawm in, Siampi khatin Lenkhopna ah Khangnote tawh om khawm uh a hih manun mipi te linglong lo in Pawi sunga om khangno te sung pan a makai lamte lo buangin a sih lam thei lo uh a hih manun pawi pen noptak in ki zom suak thei hi.

Lia Maria Niang Lawh Nuam ii luang hawm pen Old Thalmual Khua pan nitak nai (10:00) pm in Ambulance tawh Keizang Khua ah kipua in Fr. Paul Pau Kim Tuang in Keizang Khua dong zui suak hi. Amaute pai khiat khitteh Siampite leh vaipuak nei makai teng zong nitak lenkhopna ah ki hel kik thei in nai (10:30) pm ciang in nuamtakin nitak lenkhopna hun ki man siang hi. Ih sanggam nu Maria Lawh Nuam pen nidangin zong luvai in a tuk thei ngei khat a hih na thu leh tua nitak a hong nusia takpi a hih na thu khangnote sungah hun manciangin ki zelin ki khasia mah mah hi.

A zing ciang in Fr. Paul Kim Tuang in Keizang Khua ah Missa Biakpiakna a bawlsak khitteh Old Thalmual Khua ah hong ciah kikin hih ih Sanggamnu ii luang hawm puak na tawh kisai-in lamkal ah haksatna a om lohna thu te leh a Nu a Pa te leh Keizang Khua thuzuite tawh kiho na te a zong buai na om lo in nuam takin Missa Biakpiakna bawl khawm thei a hih na thute zong hong gen khia hi.

Khangno Pawi pi Missa Biakpiakna pen Old Thalmual Khua ah Nipi ni sun in ki bawlin a nitak ciang in Kidemna tuam tuam tawh kisai in a khatna pan a thumna dong a ngah te letsong piakna ki nei hi.

Inntek Topa Fr. John Paupi in lungdam koh thu gen na a neih na sungah tutung ih Pasian thu sinna hun sungin sihna nangawn tuak hi mah ta leng Siampite (5) bang om thei-in ki pumkhatin na sem khawm thei ih hih manin Pa Pasian in ih Khangno Pawi pi pen nuam takin a hong zawh pih a hih lam phawk sem sem ing. Kei bek hi leng vangik mahmah ding hi mah ta leh noteng tawh pua khawm ih hih manin ol takin a pua zo ih hih manin note tung ah ka lung dam hi ci-in lungdam kohna thu hong pulaak khia hi.

(25.4.2022) Monday ni zingsang Lungdam koh Missa Biakpiakna a man khit teh zingan ne in tua khitteh a(13) vei na Tuithang Parish Khangno Pawi pan a ngah thupha ciat uh tawh Khangnote innlam zuan in ciah uh hi.

 

Add new comment

6 + 3 =