The (16th) Episcopal Ordination Anniversary and Saizang Zone Honpawi

The Inauguration of Saizang Zone and The (16th) Episcopal Ordination Anniversary of Bishop Felix Lian Khen Thang, Bishop of Kalay Diocese (6.5.2022)

Kalay Diocese hongcing hongkem Bishop Felix ii Siampilian suahzawh kum (16) a cinna pawipi pen Saizang Khua ah Saizang Zone mintawh nasia takin ki bawl sak hi.

Tua pawi ah Saizang Zone mintawh Pahtawina laipi Simna leh letsong piakna ki nei hi. Tua banah Saizang Zone sunga om Parish te in Parish mintawh Choir La sakna leh letsong piakna te nei uh hi. Tua banah Siampite leh Nungak Siangtho teng zong ki pawlin lasakna leh letsong piakna te nei uh hi.

Mipite sung pan zong mimal in pahtawina lasakna leh letsong piakna te nasia takin ki nei hi. Hih pahtawina hun sungin mundang ah a om ngei nai lo (Drum majorette -ဘင္ခရာ တီး၀ိုင္း)၊ (Violin - တ ေယာ) cih te tawh zong nasia tak in pahtawina ki nei-in tha kingah mah mah hi.

 

 

Add new comment

11 + 3 =