ဘုရားစကားသင်ကြား​ပေး​နေ​သူများအား ဘုရားစကားသင်ခန်းစာ​ရေးဆွဲနည်း အမြင်ဖွင့်သင်တန်းနှင့်ရဟန်းမငးကြီးဆိုင်ရာသာသနာပြုက​လေးသူငယ်များအသင်း၏ သာသနာလုံးဆိုင်ရာ ဗဟိုအမှု​ဆောင်​အဖွဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် ၄ ရက်တာသင်တန်း (15 -18.11.2023)

ဘုရားစကားသင်ကြား​ပေး​နေ​သူများအား ဘုရားစကားသင်ခန်းစာ​ရေးဆွဲနည်း အမြင်ဖွင့်သင်တန်းနှင့်ရဟန်းမငးကြီးဆိုင်ရာသာသနာပြုက​လေးသူငယ်များအသင်း၏ သာသနာလုံးဆိုင်ရာ ဗဟိုအမှု​ဆောင်​အဖွဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် ၄ ရက်တာသင်တန်း

Kalay Diocese pan Pontifical Mission Societies (PMS) leh Missionary Childhood Association (MCA) Director Rev. Fr. Francis Thang Za Sing ii vaihawm siamna leh makaihna tawh (MCA) Naupangte Pasian thu a hilh ding te leh a makaih ding te Pasian thu hilhna pen November 15 pan 18 ni dong ni (4) sung Pasian thu hilhna (Tintan piakna) Kalaymyo Siadawhuang ah nuamtakin ki nei hi.
Tua sungah Kalay Zone sunga om Parish khat pan mi (3) ta kihel in tua ban ah St. Theresa Nungak Siangtho Sang pan Novice teng zong ki hel in mi vekpi (50) kim pha⁰ù hi.
Pasian thu hilhna pen a ni masa ni Rev. Fr. Damian Zam Sian Dal (PP of Sacred Hearth Church, Phai) in hilh in a ninih ni pen Rev. Fr. Maximian Pau Sian⁶þÿþþ Mung (PP of Sts. Peter & Paul, Kalaymyo) in hong nei hi.
A ni thumna leh nili na pen Sr. Gabriella Om Pai (SJ) in hilh in a tawp ni-in MCA makai ding EC member te zong teelna nei hi.
Hih Tintan piakna hangin mailam hun te ah (PMS leh MCA) tawh kisai khantohna tampi om dingin ih lamen hi.

Add new comment

6 + 1 =