Suahtakna hong pia thei itna

Itna bekin muhdahna beisak thei

"Itna bekin muhdahna beisak thei aa, Itna bekin thumanlo gamtatna pan in suahtakna hong pia thei hi."

Add new comment

10 + 9 =