Biakpiakna Thu : Fr. John Mang tungpan

Biakpiakna Sungah: Thuciam lui Biakpiakna leh Thuciam thak Biakpiakna thu hilh cianna ahi hi.
Thunget khopna, pahtawi khopna leh lasak khopna in biakpiakna ki ci theilo aa, Biakpiakna sungah Pasian a hih kei leh Dawi, a bia ding mihingte leh Siampite, Biakpiakna van tua teng a om ciang bekin Biakpiakna kici thei pan hi.

Add new comment

2 + 3 =