Pasian Thupha March 1, 2019

Daily Reflection by FR.Joseph Zo Mung

Lungdam na Laisiangtho Mk:10:1-12 sungah Farisi miten Topa Jesu kiangah Pasal khatin a zi ama'thei ding hiam? ci-in thu nadong hi. Ahi zong inTopa Jesu in Pasian in agawm sate kuamah in khen theilo ding hi ci-in Pasal leh numei-nupa te a kikhen theih lo nading nagen hi. Tua bek thamloh in Pasian in Pasal in anu apa nusia in azi abel ding hi, azi tawh aki teng ding hi ci-in nagen hi.

 

Tua ahih manin hih nupa akikhen loh ding pen Pasian deihna mah ahi hi. Laisiangtho sungah zong Pasian in mite aphungphat nading kitenna Sacramentu nabawl in note na phungpha unci-in thupha napia hi. Tua khit ciangin kiten na Sacramentu zong hong bawl sak in, nupa pumkhat suah na innkuan hoih suahna pen Pasian deih na hi-in Pasian gawm ahi hi, tua pen mite kuamah in khenkei tahen na ci hi.

 

Tua hih manin nupa akiteng sa, Sacramentu asang sate khuamah in khen theilo, hih pen Pasian deihna ahi hi. Tua pen Pasian in bang tawh genteh hiam cih leh Efesa laisiangtho sungah en lehang "Topa Jesu in pawlpi lutang hi in, pawlpi in azi hi.Topa Jesu in ama'pumpi ahi pawlpi lutang hi-in ama'pumpi zong ahonkhia pa ahi mah banginPasal in zong azi te lutang ahi hi",ci-in Topa Jesu leh pawlpi aki pawl na, Topa Jesu leh pawl pi pen nupa tawh nagen teh hi. Topa Jesu leh pawlpi akikhen theih loh mah bangin

zi leh pasal zong kikhen theilo hi ci-in nagen hi.

 

Ei Catholic pawlpi ten Nu Catholic pawlpi ih cih na pen Topa Jesu in pawlpi lutang hi-in pawlpi in azi ahi manin Topa Jesu leh Pawlpi kipumkhat ahih manin Nu Catholic pawlpi aciih hi hi. Tua khit ciangin Pasal te azi lutang hi-in azite in ama'pumpi hi-in amau te nih pumkhat hita ahih manin kua man khen thei nawnlo ding hi. Efesa 5:25 sungah zong Pasal te aw Christu in pawlpi it-in a pumpi apiak mah bangin nazi te uh na-it un ci-in azite tungah a it ding thu na hilh in alutang a hih nazong na hilh hi.

 

Nupa khat ih suah khit nak leh ki pumkhat ding kikhen thei nawnlo ding cihpen nu leh pa, u leh na ten ih phawk ciat ding zong kisam hi. Ei zomi te sung diakdiak bangah enle hang nupa akikhente a tamzawpen nu leh pa, u leh nau, beh leh phung hang hizaw hi. Pawl khat ten ahih leh Pasal leh azi kilem leh a innkuan pihten alungdam ding uh sangin a pasal in azi thu mang ci-in mawh sak zawlai hi, tua te inpen kikhen nading lampi nai sak zaw ahih manin tua pen manlo hi. A nu leh apa hita leh sanggam u leh nau te hita leh tau te khempeuh in a Pasal leh zi aki pumkhat nading i huh ding kisam hi, eiten akhen ding hilo in aki pumkhat

sak ding i hihi. Tua ahih manin laisiangtho sungah Topa Jesu in Pasal in anu leh apa nusia in azi bel ding hi, azi tawh kiteng ding hi ci hi. Tua mah bangin Pasal te ading in nu leh pa sangin azi te thupi zaw himawk tahi, nu leh pa thupilo cihna hilo hi, it lo ding muhdah ding cihna zong hilo hi, ahi zong inah azi te no.1 hihna pen laisiangtho in hong thei sak hi. Nu leh pa ten khat veivei ciangin amo te amau deih bang ahih loh ciangin amo leh ata khen sawm kha mawk hi, tua pen zong Pasian deihna tawh kituak lo hi. Nu leh pa ten ata in azi thu aman leh a lungdam theih ding leh amo in zong ata thu aman leh a lungdam pih ding uh kisam hi. Bang hang hiam cih leh amau nupa tepen aki pumkhat ngiat ding leh a kikhen theilo ding pen Pasian deihna hang ahi hi.  Khat veivei ciang en tua pen ngaih sun khalo in ih mote pen nu leh pa ading sakha in, amau deih bangin gamta kha kei leh ata te khawng tawng gawp kha thei hi.

 

Tua dan ding hilo zaw in itna kilak ding athupi pen hi-in pumkhat ih hih ding leh tua te khempeuh in amau nupa nih hi nawnlo in pumkhat ahih na ih muh theih ciat leng innkuan sung zong hong kilem ding hi. Tua ahih manin nupa te khuaman khen lo ding leh amau nupa ki pumkhat ding pen Pasian deihna hi cih phawk ciat ni.  Topa Jesu leh pawlpi aki khen theih loh mah bangin Pasal leh si kikhen theilo ding hi. Tua ahih manin eiten leitung thu ah ih ngaihsut ciangin inah nu leh pa ten amo te ahi zong, ata te ahi zong amau deih bangin zang nuam zaw in amau te ki pumkhat le nu leh pa thu manglo ci-in deih lo-in innkuan kisia tampi om thei hi. Pawlkhat pasal ahi zong, zi ten ahi zong a zi ahih kei leh apasal thusim lo-in a nu leh pa, asang gam te a thupi sak zaw om kha thei hi, tua pen Pasian deih natawh kituak lo hi.  Numbat 1 na-ah Pasal ading a thupi penpen azi, nemei ading in zong a thupi penpen pasal hi-in tua khit teh adang te khempeuh hipan hi cih phawk ciat ni. Ahi zongin adang te khempeuh mudah ding cih na hilo-in a pasal/zi numbat 1 ah koih ding cih nop na hi. 

     

Tua ahih main tuni lungdam na laisiangtho sim kawm in eite khat ciat in ih innkuan sungah Pasal leh zi pumkhat ih hitakpi mah hiam? Ih lungsim aki khat takpi hiam? cih ngaih sun kik in lungsim kikhat aa nuntak theih nang, pumkhat ih hih zawh nang hanciam ni. Innkuan kim ciat tungah ih biak Topa Pasian in innkuan kilem, innkuan pumkhat ih hih zawh nang thupha hong pia tahen. Amen.

 

Add new comment

15 + 4 =