Zehtan Hun Nipi Kaal (4) na (14.3.2024) Thursday

Tuni Lungdamna Laisiangtho (Jn 5:31-47) na bulphuhin Jews mite in Pasian um napi in Topa Jesu pen Pasian Tapa hi ci-in a up zawhlohna thu tung tawnin Topa Jesu ii Tetti pan na leh thuhilhna te Rev. Fr. Joseph Zo Mung tung pan genkhiat na ngai ni

Add new comment

1 + 14 =