Lungdamna Laisiangtho Luke 15:1-3,11-32 sungsimna (March 2,2024) Saturday

Catholic Nisim Lungdamna Laisiangtho Luke 15:1-3,11-32 sungsimna ******************1. Tu -in siahdongte le mawhneite Jesu’ thu ngai dingin a kiangah hong pai uh hi. 2. Pharisee-te le lai siangtho siamte in, “Hih mipa in mawhneite tawh kikhawlin amaute tawh an a ne khawm hi,” ci-in a ko uh hi.

3. Tua ahih manin Jesu in amaute’ kiangah hih thugentehna a gen hi:

11. Tua khit ciangin Jesu in, “Mi khat in tapa nih a nei hi.

12. A nau-zawpa in a pa’ kiangah, ‘Pa aw, ka ngah dinga kilawm i neihsa’ lak pan ka luah ding hong khenkhiat in,’ ci-in a ngen hi. Tua ciangin a pa in a neihsate amaute gel a hawmsak hi.

13. Tua khit a sawt loin a naupa in a neih khempeuh kaikhawmin, gamlapi ah pai-a noptatna-in a neihsa teng a zangkhin hi.

14. A neih khempeuh a zat khit ciangin tua gam ah nasiatakin kialpi hong tunga, amah in bangmah nei nawn lo hi.

15. Tua ahih manin amah pai-in tua gam mi khat kiangah sum thalawh dingin pai-a, vok cingin vok-an pia dingin a topa in lo lamah amah a sawl hi.

16. Amah in vokte’ nek begapte nangawn a duhgawh hangin kuamah in amah bang mah pia lo hi.

17. Ahi zongin amah in lungngai-in a kiphawkkik ciangin, ‘Ka pa’ inn sunga nasemte’ an khamval bangzah tak om ding ahi hiam! Kei ka hih leh hih lai-ah gilkialin puksi dektakin ka om hi.

18. Kei tho-in ka ciah ding hi! Ka pa’ kiangah, ‘Pa aw, vantung le nangma tungah ka mawh khin zo hi.

19 Na ta cih ding nangawnin ka kilawm nawn kei hi. Na nasemte khat bangin hong koih lel in, ka ci ding hi,’ a ci hi.

20. Tua ahih manin amah tho a, a pa’ kiangah a ciah hi. Ahi zongin inn pan gamlapi-a a om laitakin a pa in na galmuh-a, amah hehpihhuaisa ahih manin, a tapa delhpah vingveng-a pumkawi-in a nam hi.

21. Tua ciangin a ta in a pa’ kiangah, ‘Pa aw, vantung le nangma tungah ka mawh khin zo hi. Tu-a kipanin na ta cih ding nangawnin ka kilawm nawn kei hi,’ a ci hi.

22. Ahi zongin a pa in a nasemte’ kiangah, ‘Puan hoih pen hong la mengmeng unla, silhsak un. Ama khut ah zungbulhte hong bulhsak un.

23. Khedap zong bulhsak un. Bawngno thau pen hong paipih unla go un, an ne-in nuamsa ni.

24. Bang hang hiam cih leh, a sisa ka tapa a nungta kik hi. A mangsa tu-in kimu kik hi,’ ci-in a nasemte a sawl hi. Tua ciangin amaute in lungdamin pawi a kham uh hi.

25. “Tua hun laitakin a tapa uzaw pen lo-ah a kuan hi. Amah hong ciah a, inn kiang hong tun ciangin tumging le lamna a za hi.

26. Amah in nasemte khat sam a, ‘Bang kihih ahi hiam?’ ci-in a dong hi.

27. Amah in, ‘Na nau hong ciah ta a, cidam ludam takin na pa in mu kik ahih manin bawngno thau a gawh hi,’ ci-in a gen hi.

28. Tua ciangin a upa heh a, inn sungah a lut nuam kei hi. A pa pusuakin amah a zol hi.

29. Ahi zongin amah in a pa’ kiangah, ‘Na ngai in! keimah in kum sawtpi nangma na ka sem khin hi. Nangma thupiakte khatvei beek ka palsat ngei peuhmah kei hi. Ahi zongin ka lawmte tawh gualnopna ka bawlna dingin keelno khat zong khatvei beek nong pia ngei kei hi.

30. Ahi zongin na neihsa teng numei kizuakte tawh a zatmang khit cianga inn hong zuan hih na tapa, bawngno thau pen na gawh tazen hi!’ a ci hi.

31. Tua ciangin a pa in, ‘Ka ta aw, nang le kei i omkhawm den a, ka neih khempeuh nang’ aa ahi hi.

32. Ahi zongin na naupa a si khinsa tu-in hong hing kik a, a mangsa tu-in kimu kik ahih manin lungdamin pawi i bawlsak ding kilawm hi,’ ci hi,” a ci hi.

+Hih in Topa' Lungdamna Laisiangtho ahi hi.

- Christu Topa aw na tungah phatna om ta hen.

Add new comment

15 + 2 =