Lungdamna Laisiangtho John 4:43-54 sungsimna (March 11,2024) Monday

Catholic Nisim Lungdamna Laisiangtho John 4:43-54

43. A ni nih ni khit ciangin Galilee zuanin amah a pai hi.

44. (Bang hang hiam cih leh kamsang khat in ama khua ama gamah pahtawina ngah lo hi,” ci-in Jesu mahmah in a genkhia ngei hi.)

45. Galilee ah a tun ciangin Galilee mite in amah a na muak uh hi. Bang hang hiam cih leh, Jerusalem khua pawi bawlna ah amaute zong pawi simin pai uh a, a bawlnate khempeuh a mu uh hi.

46. Tua khit ciang in tui, leenggahzu a suahsakna mun, Galilee gam Cana khua ah hong paikik hi. Tu-in Capernaum khua ah kumpi nasem ulian khat’ tapa cina-in a om hi.

47. Tua pa in, Judea panin Galilee ah Jesu hong tung cih a zak ciangin ama kiang ah pai a, a si dektak a tapa a damsakna dingin a thum hi.

48. Jesu in ama kiang ah, “Note in na lamdang le lim lamdang na muh kei uh leh, na um kei ding uh hi,” ci-in a gen hi.

49. Ulianpa in, “Sia aw, ka tapa a sih ma-in hong paisuk in,” a ci hi.

50. Jesu in ama kiangah, “Pai in, na tapa a nungta ding hi,” a ci hi. Tua pa in Jesu’ thugen umin a ciah pah hi.

51. Amah lamkal ah a om laitakin a silate in hong dawn uh a, “Topa aw, na tapa a dam khin zo hi,” ci-in a ko uh hi.

52. Amah in a tapa a noptuam hun a dot ciangin amaute in, “Zan ni sun nai khat* hunin a cisanat a dam hi,” a ci uh hi.

53. Tua hun in, “Na tapa a nungta ding hi,” ci-a Jesu in a gen hun lian ahi hi, ci-in a theih ciangin, amah a kipan a innkuanpihte khempeuh in amah a um uh hi.

54. Hih na lamdang pen Jesu in Judea gam pan Galilee gamah hong tun’ khit cianga a bawl a nih veina ahi hi.

+Hih in Topa' Lungdamna Laisiangtho ahi hi.

- Christu Topa aw na tungah phatna om ta hen.

Add new comment

2 + 2 =