Homily by Rev.Fr. Joseph Zo Mung

Christu sung ah kong it nu leh pa u leh nau te tuni I sim lungdamna Laisiangtho Luka 21:20-28 ciang en le hang Jerusalem a kisiat na ding hun nunung ni ding Topa Jesu hong pai kik ding hun thu Topa Jesu in a nung zui te tung ah avai khak na, hilh cian na a neih na thu I thei hi. Jerusalem kulh pi a kisiat na ding thu leh Topa Jesu hong pai kik ding hun a hi zong in, hi bang in hak sat na gim na thuk ding piang ding cih te pen kamsang tampi tak in zong a na gen kholh thu hi a, bang hang in ah Jerusalem khuapi kisia ding ahi hiam. Jerusalem kulh pi ki cim ding ahi hiam .bang hang in ah gal te inah um cih in ah, hi bang in ah bawl sia ding cih I et ciang in ah, hih mite in ah Topa Jesu a san loh na hang a hi hi. Pasian thu um lo Pasian I thu piak te zui lo ahih man in ah amau te in ah, a mawh na dan thuak in ah, hi bang in ah um cih na , bawl siat na , suksiat na a thuak ahi hi. Hih a piang ding thu te zong kam sang tam pi tak in gen khol hi. Tua a gen kholh mah bang in zong tak sa pumpi ah hong piak takpi a, AD 70 kum ciang in ah zong Jerusalem khuapi zong hong ki susia takpi hi. Mitampi zong hong si hi. Tua khit ciang in ah Topa Jesu a gen na ahih leh kha nuntak na ding , isih ding hun ciang bang hong piang ding, thu khen na om ding cih thu te ahi zong in, Topa Jesu hong pai kik ciang in ah, van leh lei hong ki ling ding mikhempeuh tung ah a gam tat na tawh ki zui in thu hong khen ding cih te ahi zong in, hi te nak pi tak in hilh cian na hong nei a, thu hong hilh hi. A hi zong in ah lei tung I nuntak na hun sung te ah khat veivei ciang in Pasian thu um ing icih hang inah hi te a piang lo ding in ki ngaih sun kha in, Pasian deih na ki zui thei lo kha hi.Topa zeisu in kakam mal te khat khit khat hong tang tung takpi ding hi acih te pen tuni in ah tang tung tak pi ding hi. Jerusalem khua pi zong ki sia takpi ding hi. Tua khit teh i kha nuntak na zong tua bang in thu sit na om tak pi ding a, hat sat na thuak ding ipumpi hong ki sia dinghi. I lei tung pumpi hong ki sia ding kido na om ding, dah na bawl siat hak sat na thuak ding, A hi zong in ah tua hun ciang in bang hong om ding, Pasian thu um leh thu um lo hong ki lam dang ding a, up na tawh ki zui a I gam tat na tawh I zuih na tung tawn in, thu hong ki khen ding hi. Tua thu khenna zong om takpi ding a, ahi zong in ah hih hong kigen kholh thu te I phawk kei aleh, ham siat na angah ding I hihi. Tua hi man in ah ei te in ah I nuntak hun sung, Topa Jesu ka um hi cih bang tan ciang um ka hi hiam cih ngaih sun in ah, ama deih na te I zuih zawh nang in ah hanciam ni, Tuni inah I lei tung nuntak na te ah zong, gal ki do ding gal tai ding cih hong ki gen kholh hang in ah, khat veivei ciang atak pi mah ahi tam cih ngaih sun in ah, kua mah kiging kholh na om lo in ki om thei kha a, ahi zong hong pian tak pi ciang in ki buai thei mahmah hi. Tua hi man in ah hih thu te pen Topa Jesu in hong pian takpi ding hi cih nang pi tak hong gen kholh ahih man in ah, Ei ten ah zong hong piang tak pi ding ahih man in, I kha nuntak na ding ki ging khol in ah, a tawn tung in ah Pasian deih na zui in , I nuntak zawh na ding hanciam ni. A tawn tung inki ging khol sa in I om zawh na ding han ciam ni. .Tua bang ahih man in I biak Pasian in mimal kim thupha hong pia ciat ta hen.

Add new comment

11 + 0 =