Fr. Joseph Zo Mung tungpan Kha-an vakna

Lai Siangtho tawh ki tuak in eite khat ciat in ih ngaih sut ding thu nam nih om hi cih Fr. Joseph tungpan

Tuni lungdamna Lai Siangtho (Lk 15:1-10) na tawh ki zui-in Topa Jesu in Siahdong te leh mawhneite tawh kikhawl in an a nekkhopna Pharasee te leh Lai Siangtho siamte in a deih loh na thu, Topa Jesu in Tuu zakhat a nei mi khat in khat mansuah leh a dang sawm kua leh kua te nusia in zong ding cih thu te a hi zongin Pasian mi khempeuh a it na thu leh ih neihsa na te khempeuh khat zong mansuah lo-in kepcing ding a deihna thu te tu ni Lai Siangtho tawh ki tuak in eite khat ciat in ih ngaih sut ding thu nam nih hong gen khia hi.
1. Hih Pharrasee te bangin mite tung ah hazatna lungsim ka nei hiam?
2. Pasian hongpiak sa thupha te, ka ngah sa thupha a hi Sacramentu te limtakin ka kemciang hiam, ka mansuah kha hiam? cih ngaih sun in itna tawh Pasian sungah lungnuam takin thupha sangte ih hih zawh ciat nang hanciam ni, ih Biak Topa Pasian in thupha hongpia ta hen! Amen

Add new comment

3 + 15 =

Please wait while the page is loading