Eite zong alian pen Topa Pasian tungah i kingak theih na dingin hanciam ni.

Daily Homily by Rev. Fr. Thomas Tuang (July 14, 2021)

Tuni in Topa Jesu in a Pa aphat mah bangin eite zong Pa Pasian aphat zo te suakin Topa Jesu deihna bangin ata zo te ahih na dingin ih hanciam ding hi. Tuni Topa Jesu in mi nautaang te tungah alah acih ciangin mi nautaang naupang bangin lungsim siangtho aneite, ki lian sak lo in huhna hehpihna anget theih mah bangin eite zong alian pen Topa Pasian tungah i kingak theih na dingin hanciam ni. Na khempeuh hoihna bulpipa Pasian in mithan na ngah dingin eite tungah hoihna phatna te hong tung ciat in eiten Topa sungah cidam ludam na tawh amah aphat zo lungdam ako zo leh mawh maina angen zo den te ama tung pan ih ngah thupha te eite azang siam te ih hih na dingin tuni in ki-ap ni.

Add new comment

4 + 9 =