“Ka nung hong zui un. Keimah in note mi a mante kong suaksak ding hi,”

Mark 1: 14-20

Catholic Nisim Lungdamna Lai Siangtho (MON). Lungdamna Lai Siangtho Mark 1: 14-20 (January 13, 2020)

14. John a kimat khit ciangin Jesu Galilee gamah hong pai a, Pasian’ lungdamna thu tangko-in a hilhin ah,

15. “A hun hong tung ta hi. Pasian’ Gam hong tung dek ta hi. Kisikkik unla, lungdamna thu um un,” a ci hi.

16. Galilee tuipi dungah Jesu a pai laitakin, ngabeng mi ahi Simon le a sanggampa Andrew-te in tui sungah ngeen a khuh laitak uh a mu hi.

17. Jesu in amaute’ kiangah, “Ka nung hong zui un. Keimah in note mi a mante kong suaksak ding hi,” a ci hi.

18. Amaute in zong thakhatin a ngeen uh nusia-in Jesu’ nung a zui pah uh hi.

19. Tua panin tawmkha a pai khit ciangin, Zebedee’ tapa James le a sanggampa John zong gunkuang sungah ngeen khui-a om a mu hi.

20. Amah in amaute sam pah a, amaute in a pa uh Zebedee le a thacialte gunkuang sungah nusia-in ama nung a zui uh hi. Hih in Topa' Lungdamna Lai Siangtho ahi hi.

Add new comment

8 + 0 =

Please wait while the page is loading