Misiangtho Cecilia

St. Cecilia

La siamte ahuh Misiangtho Cecilia in kumzalom 2 hunin Rome ah suak hi. Khantawn pasal neilo dingin khentat in a kiciam hangin a nulepa te in Valerian a kici tangval khat tawh teeng sak tentan uh hi. Mopawi bawl hunsung mahin Cecilia in alungsim sungah Pasian phatna la sa in om hi.
A khan sunguh ah atawlngak ciangun, Cecilia in Valerian lungsim ki khel sak aa, nupa bangin omkhop loh ding thukim uh hi. Valerian in tuisawpna asan khit ciangin mang khat mu hi. Tua amang muhna ah Vantungmi khatin Cecilia geiah dingin Lingpaak tawh akibawl paakkual khat, Cecilia ii lungtungah a khuksakna mu hi.
Cecilia in Valerian ii naupa Tiburtius zong kikhel sak zo hi. 192 kum, Commodus in Pawlpi abawlsiat ciangin Valerian leh Tiburtius te unau kimanin Pagua Triopius a cihna mun ah paipihin that uh hi. Amaute nih a kithat zawh a sawt lo-in Cecilia zong man uh aa, Thukhenmang khat ahi, Prefect Almachius mai-ah ama upna kiciam sak uh aa, tua khit ciangin angawng pan thum vei satin sidektakin koih uh hi.
Cecilia asih ciangin aluang pen St. Callistus hanah vui uh a, hun khat ciangin Trastevere a om, St. Cecilia biakinn ah tuah kik uh hi. 1599 kum ciangin Cecilia ii luanghawm kisia lo-in a ihmu bangin a om ki mu hi.

Add new comment

1 + 2 =