Na innkuanpihte donin

Innkuan ki thutuahna ding thu leh thunget khop nading thu

Thungen khawm lo, thukikum khawm lo innkuan in khat leh khat koi ci bangin ki thei siam zo ding aa, koi ci bangin ki-it zo ding hiam? Hi bang cihmawh, haksat hun ah innkuanpihte in suangmanpha tampi te sangin manpha zaw hi. Innkuanpih khat suplawh le hang ki lakik thei nawn lo a, ama tang cih bang om thei nawnlo hi. “Sun in ki mu, nitak ciang mang” cih mihing nuntakna ah den ciang bang ci ding cih ki gen thei lo ahih manin tu laitaka naneih nahun sungah na innkuanpihte, nalawm nagualte tawh na kiho ciangin “tu a ka kiho na in amah tawh ka ki ho tawpna hi kha leh” ci-in ngaihsunin hopih in.

* Misiangtho Ignatius in thu khat peuhpeuh ngaihsun in na khentat ding ciangin “nang leh nang, tu ni ka nitawpni hi kha leh” ci-in ngaihsut na neih ding hong hanthawn hi. Tua banga ngaihsutna hangin midangte tawh hong kinawngkai sakthei kampau, gamtatna te kidawm zo ding hi hang. Ei leh ei ahoih zaw in ih om theih ciangin thahatna ih ngah dinga, tu laitak aa ih thuak gentheih haksatna, natna satna te kantan zawhna tha hong khang to ding hi. Khat veivei, tha bei in na ki ngaihsut ciangin a tunga thu te phawk in.

* Innkuanpihte banah nang ii namuan pen nalawm kiangah na lungsim sunga nathuak thu (nathusim)te genin kuppih in. (Nang ii Nai, Calendar leh Camera te mun ah na Phone in mun la ta hi. Ahi zongin na innkuanpihte mun ah na Phone mun lasak kha kei-in.)

* Mi khempeuh ii lungsim tawng sunga a thuak thute(thusimte) angai dingin angak tawntung Pasian tawh kiho in. (Nang ii na sep zawh loh na khempeuh Pasian bek in sem zo hi cih mangngilh kei-in. Pasian in na gei ah nang tawh hong om tawntung hi cih upna tawh thungen in.)

* Na innkuanpihte tawh thungen in, khi khin in. Na innkuan ading, nalawmte ading bek hi lo in Kawlgam ading leh Pawlpi ading in zong thungen in. (Na hih theih zah in Phone zat kidek in/khiamin. A hun ciangtan in zang zo leng hoih zaw hi. Phone sawtpi a zang te in lunggimna (stress) tam ngah phadeuh hi ci-in mipil te in gen uh hi. Lam khat pan Phone sum, Internet man ding tampi lei kul nawnlo in innkuanpihte ading hun tam napia zo zaw ding hi.)

#RVATedimchinservice 
#KalayDiocese 

Crd. ထန်းဟာ SJ

Add new comment

3 + 13 =