Innkuan siangthote pawi

Holy Family

Jesu, Maria leh Joseph innkuan te in khasiangtho tawh aki dim, a siangtho inn kuan ahi uh hi. Joseph in khutsiam nasep a sem khat hi-in a thuman, a citak Pasal khat leh Pa citak khat ahi hi. Anuntak hun sung tawntung Pasian deihna bangin a nungta khat zong ahi hi. “Pasalte aw, na zite uh na it unla, amaute’ tungah na ngongtat kei un. Na tate uh hehsak kei un, na hehsak uh leh amaute lungkia-in a thanem ding uh hi”(Col 3:19,21) cih Laisiangtho tawh kituak in akalsuan khat ahi hi.

Maria in Jesu ii Nu hi-in, a it huai zi hoih khat leh alungnem Nu khat zong ahi hi. Nasep hanciam mahmah numei khat ahih mah bangin innkuan ki tangsapna te ah kicing tak in sem zo hi. Pasian deih na tawh kituak in “Zite aw, Topa’ sungah a kilawm bangin, na pasalte uh thu na mang un”(Col 3:18) cih laisiangtho kammal tawh ki tuak in Maria in apasal thu mang hi.

Jesu in a nu apa thu mangin, pilna leh a kum khang a, Pasian’ mai leh mite’ mai-ah maipha angah hi. (Lk 2:51-52)

Innkuan siangtho in zawngkhal na, bawlsiatna leh gamdang ah tai na cih bangin haksatna tuamtuam thuak uh hi. Mipil thum te a ciah kik khit ciangin Pasian vantungmi in Joseph mangah kilangh a, “ Tho in, naungek leh anu la inla, Egypt ah taipih in, thu ka hong hilh kik matengin tua lai-ah va om un; bang hang hiam cih leh Herod in naungek thah dingin a zong ding hita hi”(Mt 2:13) ci-in gen hi. Tua ciangin Joseph tho in Maria leh naungek Jesu te, zantangpi in Egypt gam ah taipih in Herod asih dong tua lai ah om uh hi.

Herod asih khit ciangin Pasian vantungmi khat Joseph mang sungah tahkhat thu-in hong kilang a, “Tho in, naupang leh a nu la inla, Israel gamah ciahpih in, bang hang hiam cih leh naupang thah dinga a zongte si khin ta uh hi” (Mt 2:19-20) ci hi. Tua ciangin Joseph tho in Maria leh naungek Jesu tawh Galilee gam, Nazareth khua-ah pai-in tua ah teng uh hi.

 

Add new comment

7 + 12 =