"Lungsim panin apiang mi sung pan a pusuak nate in Mihing te ninsak thei hi."

Fr. Joseph Zo Mung

Homily by Fr. Joseph Zo Mung (12.2.2020)

Tuni lungdam na Lai Siangtho (Mk 7: 12-23) Na tawh ki zui-in Mihingte a nei sak thei leh a nin sak thei lo Pasian muh na leh Jew mite muh na a ki lamdan na thu leh mihingte' lungsim sung pan a pai khia a hoih lo ngaih sutna te in mihing te pumpi leh kha a ninsak a hih na thu te hong gen hi.

Add new comment

2 + 1 =

Please wait while the page is loading