Fr Joseph Zo Mung 28 11 2019 Thursday Lk 2120 28 Jerusale

Jerusalem Biakinnpi a kisiat ding thu leh Topa Jesu hongpai ding thu te gen na

Lungdamna Lai Siangtho (Lk 21:20-28) na sungah Jerusalem Biakinnpi a kisiat ding thu leh Topa Jesu hongpai ding thu te gen na hi-in eite pumpi zong nikhatni ciang kisia ding hi cih thu leh Topa Jesu tawh a tawntungin ih kizop zawh nang, a mah tawh tawntung nuntak nopsak na ih luah khop theih nangin thungetna hanciam ni cih thu te hong gen hi.

 

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading