Topa Jesu in na upna in na ta nu dam sak hi ci-in a thungetna na dawng hi.

Homily by Rev. Fr. Joseph Zo Mung on (13.2.2020) according to Mk 7: 24-30

Tuni lungdamna Lai Siangtho (Mk 7: 24-30) na tawh ki zui-in ih upna te ah Pasian thupha ih san ding ciangin ze-et na om masa a hih na thu leh ih upna te kip letin tetti ih pan ngam ding a kisap na thu te hong gen hi. Hih Greek nupi nu in a ta nu damna ding Topa Jesu kiangah thu a nget ciangin Topa Jesu in tha khat thu in na pia pah lo in, na ze-et masa hi. Tua khitteh nupi nu in a up tak tak lam a kam leh agamtatna tawh a lah ciangin Topa Jesu in na upna in na ta nu dam sak hi ci-in a thungetna na dawng hi. Eite khat ciantin zong ih upna tan tan tawh kituak in thupha ih ngah ding hi.

 

Add new comment

9 + 2 =

Please wait while the page is loading